Προστασία προσωπικών δεδομένων

There are no translations available.

Η εταιρεία BRAINFITNESS NET GR τηρεί αρχεία Προσωπικών Δεδομένων των πελατών της, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τήρηση και επεξεργασία των αρχείων αυτών εντάσσεται στο νόμο 2472/97 και έχει υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr). Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.